Levon Trio, The

1897

The Levon Trio, a troupe of French acrobats, toured Australia with FitzGerald Bros Circus.

Copyright - Tony & Terri Fox, Victoria Point, QLD

Levon Trio, The

1897

The Levon Trio, a troupe of French acrobats, toured Australia with FitzGerald Bros Circus.

Copyright -